Søg

Vedtægter

1. Navn, hjemsted og formål.
1.1. Klubbens navn er Struer Golfklub.
1.2. Klubbens hjemsted er Struer Kommune.
1.3. Klubbens formål er at drive en golfbane for at give klubbens medlemmer
mulighed for at udøve golfspillet under de bedste mulige forhold.
1.4. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks
Idrætsforbund og er underlagt disse love og bestemmelser.

2. Medlemskab.
2.1. Der kan optages både aktive og passive medlemmer. Kun aktivt medlemskab
giver ret til at benytte klubbens bane.
2.2. Indmeldelse sker skriftligt.
2.3. Tilgang af nye medlemmer kan stilles i bero, men kun af kapacitetshensyn. Der
oprettes i så fald en venteliste, hvorfra nye medlemmer optages i tidsprioritet. For
passive medlemmer regnes tidsprioritet, ved ønske om optagelse som aktivt
medlem, fra starttidspunktet af det igangværende medlemskab.
2.4. Medlemskab indtegnes bindende for et kalenderår. Udmeldelse sker skriftligt, og
inden 1. december, for udmeldelse det efterfølgende år.
2.5. Ønsker et medlem at ændre medlems-status i nedadgående retning, inkl. til
passiv, skal det ske skriftligt inden den 1. december, med virkning fra den 1.
januar det efterfølgende år. Ønsker et medlem at skifte til en højere medlemsstatus, kan dette ske umiddelbart mod straks at betale det højere kontingent.

3. Kontingent.
3.1. Kontingent for fuldgyldigt seniormedlemskab fastsættes af generalforsamlingen
efter indstilling fra bestyrelsen. Øvrige kontingenter fastsættes af bestyrelsen.
3.2. Kontingent opkræves af bestyrelsen.


4. Indskud.
4.1. Bestyrelsen kan træffe beslutning om betaling/ikke betaling af indskud, herunder
indskuddets størrelse ligesom bestyrelsen kan træffe bestemmelse om, hvorvidt
indskud ved ophør af medlemskab og/eller overgang til passivt medlemskab skal
tilbagebetales. På tilsvarende vis kan bestyrelsen træffe bestemmelser om
adgang til at overdrage et indskudsbevis.

5. Generalforsamling.
5.1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
5.2. Ordinær generalforsamling afholdes i Struer Kommune hvert år inden udgangen
af november måned.
5.3. Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail) og annoncering i
klubhus samt annoncering på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel
med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
samt revideret regnskab.
5.4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges uden for bestyrelsen.
5.5. Stemmeberettigede er aktive medlemmer, der er personligt myndige.
5.6. Hvert medlem har en stemme.
5.7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5.8. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ændringer af vedtægterne
kræver dog tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
5.9. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig
afstemning. Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges i øvrigt ved skriftlig
afstemning, såfremt der er kampvang.
5.10. Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges på baggrund af følgende afstemningsregler:
– Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert
stemmeberettiget medlem kan højst stemme på det antal kandidater,
der skal vælges, og kun med 1 stemme på hver kandidat. Ved
stemmelighed foranstaltes mellem de pågældende omvalg umiddelbart
derefter, under anvendelse af samme procedure.
5.11. Over forhandlinger på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.
5.12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning om klubbens virksomhed.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af
medlemskontingent.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
5.13. Forslag fra medlemmerne skal indgives til bestyrelsen skriftligt senest den 15.
oktober, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling. Der
redegøres for forslag fra medlemmer og bestyrelse i indkaldelsen til
generalforsamlingen.


6. Ekstraordinær generalforsamling.
6.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller
når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig
begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af de forslag der ønskes
behandlet.
6.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter
begæringens modtagelse.
6.3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages
varsel, og i øvrigt på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.


7. Bestyrelse, udvalg m.v.
7.1. Bestyrelsen består af 3, 5 eller 7 medlemmer som vælges for 3 år ad gangen. Ved
3 medlemmer afgår årligt et medlem. Ved 5 medlemmer afgår årligt i følgende
rækkefølge 1, 2 og 2 medlemmer. Ved 7 medlemmer afgår årligt i følgende
rækkefølge 2, 2 og 3 medlemmer. Ved de 2 første valgperioder udfindes de
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
7.2. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
7.3. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste
generalforsamling.
7.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og
fastsætter selv sin forretningsorden.
7.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er
tilstede.
7.6. Bestyrelsen træffer sin beslutning ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
7.7. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
7.8. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben, og træffer med bindende virkning
beslutninger i klubbens anliggender.
7.9. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et
bestyrelsesmedlem.
7.10. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
7.11. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder f.eks. baneudvalg, matchudvalg,
juniorudvalg, handicapudvalg, informations- og PR-udvalg, ordens- og
amatørudvalg m.v.
7.12. Bestyrelsen skal godkende udvalgets medlemmer, og kan når som helst beslutte
at et medlems skal udtræde af et udvalg.
7.13. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver
retningslinier for udvalgsarbejdet.


8. Disciplinær straf/eksklusion.
8.1. Kontingentrestance kan medføre eksklusion. Genoptagelse som medlem
forudsætter, at restancen forinden berigtiges. Ved rykkerskrivelser tillægges
gebyrer i h. t. den til enhver gældende Rentelov.
8.2. Tilsidesættelse af gældende ordensforskrifter indenfor klubbens område kan af
bestyrelsen straffes med karantæne, eller i gentagne eller grove tilfælde,
eksklusion. Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen,
såfremt vedkommende handler til skade for klubben. Bestyrelsens afgørelse om
eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende
generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende
virkning. Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk
Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået,
eller at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.


9. Regnskab.
9.1. Klubbens regnskabsår går fra 01. oktober til 30. september.
9.2. Det reviderede regnskab fremlægges i klubhuset senest 14 dage før
generalforsamlingen og fremlægges i øvrigt på den ordinære generalforsamling.


10.Opløsning.
10.1. Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle
stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at
mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for
forslaget.
10.2. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men forslag dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt, med mindst 8 dages
varsel, indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den
første generalforsamling. Forslaget kan på den ny generalforsamling vedtages af
2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
10.3. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som ovenfor angivet, træffer
generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere
fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens
formueforhold. Eventuelt overskud tilfalder velgørende formål i Struer Kommune.


11.Regler og ordensforskrifter.
11.1. For spillet i klubben gælder de af The Royal and Ancient Golf Club og St. Andrews
fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse
fastsatte Lokale Regler.
11.2. Fastsættelse af handicap for medlemmerne sker i overensstemmelse med Dansk
Golf Unions handicapsystem.
11.3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser som findes nødvendige af hensyn
til spillets afvikling, og opretholdelse af orden indenfor klubbens område.
Således vedtaget i tilknytning til stiftelse af klubben den 08.10.1993.


Ændringer:
På generalforsamlingen den 26.11.1997 er punkt 7.14.`s ordlyd ændret:
Struer, den 09.12.1997.
I bestyrelsen:
Sign:
Karsten Hjorth Larsen
Jan Dalskov
Rie Rønhoff
Freddy Nielsen
Aksel Gadegaard
Erik Lyngsø
Jan Noer Sahl
På generalforsamlingen den 30.11.l998 er punkt 5.3. og punkt 9.2. ændret.
I bestyrelsen:
Struer, den 04.02.1999
Sign:
Michael Brusholt
Karsten Hjorth Larsen
Jan Dalskov
Rie Rønhoff
Freddy Nielsen
Erik Lyngsø
Jan Noer Sahl.
På generalforsamlingen den 24.11.2004 er punkt 2.4., 3.2., 4.2. og 4.5. ændret.
I bestyrelsen:
Struer, den 1.12.2004.
Sign:
Rie Rønhoff
Jan Dalskov
Franck Svanborg
Erik Lyngsø
Freddy Nielsen
Poul Kongsgaard
Ole Amtkjær Pedersen.
På generalforsamlingen den 26.11.2008 er punkt 3.2. ændret.
I bestyrelsen:
Struer, den 8.12.2008.
Sign:
Ole Bjørn Nielsen
Keld Vagner Jensen
Franck Svanborg
Mette Nielsen
Ole Amtkjær Pedersen
Benny Jensby
Mads Houe.
På generalforsamlingen den 24.11.2010 er følgende punkter ændret: 1.4., 2.4., 3.1., 4.1.,
5.12.4., 7.13., 8.1., 8.2., 9.2., 11.1. Det tidligere punkt 7.11. er slettet.
I bestyrelsen:
Struer d. 30.11.2010.
Sign:
Franck Svanborg
Keld Vagner Jensen
Mette Nielsen
Erlendur Hermannsson
Ole Amtkjær Pedersen
Mads Houe
Jesper Krøll Nielsen
På generalforsamlingen den 30.11.2011 er punkt 10.3. ændret.
I bestyrelsen:
Struer d. 30.11.2011.
Sign:
Franck Svanborg
Keld Vagner Jensen
Mette Nielsen
Erlendur Hermannsson
Ole Amtkjær Pedersen
Mads Houe
Jesper Krøll Nielsen
På generalforsamlingen den 23.11.2016 er pkt. 1.4., 5.3. og 5.12.8 ændret.
I bestyrelsen:
Struer d. 23.11.2016.
Sign:
Lorenz Hansen
Jørn Mikkelsen
Niels Nørsøller
Jesper Krøll Nielsen
Ole Amtkjær Pedersen
Kim Steen Gadegaard
Torben Uhre Knudsen
På generalforsamlingen den 23.11.2022 er pkt. 1.3., 2.2., 2.5. og 7.4. ændret.
I bestyrelsen:
Struer d. 23.11.2022
Sign:
Lorenz Hansen
Niels Nørsøller
Niels Villadsen
Kari Gorm Pedersen
Lars Gadegaard
Martin Lundsager
Christian Skov Poulsen